Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van KOSSO NUTRITION
1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.
1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen KOSSO NUTRITION en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van KOSSO NUTRITION

1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door KOSSO NUTRITION niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door KOSSO NUTRITION is bevestigd.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een aanbieding die een termijn bevat kan door KOSSO NUTRITION desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order.

2.2. In prijscouranten of op internet (website), offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van producten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden KOSSO NUTRITION niet.

ARTIKEL 3. OVEREENKOMSTEN

3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat KOSSO NUTRITION de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van KOSSO NUTRITION en deze algemene voorwaarden.

3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – een aanvullende opdracht wordt aangereikt, wordt de oorspronkelijk overeengekomen levertijd te vervallen.
3.3. Wederpartij en KOSSO NUTRITION komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden gesteld in artikel 3.1 en 3.2 is voldaan. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

ARTIKEL 4. PRIJZEN

4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die KOSSO NUTRITION zijn weergegeven in euro’s en inclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen.

4.2. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs tenzij anders aangegeven.
4.3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, is KOSSO NUTRITION gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

ARTIKEL 5. BETALING

5.1. Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven credit card of elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of bank van toepassing. Betalingen middels facturen, mits nadrukkelijk overeengekomen, geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum.
5.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.
5.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is KOSSO NUTRITION alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.

5.4. Alle door KOSSO NUTRITION gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij.

5.5. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

5.6 Om je de betaalmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen we je contact- en bestelgegevens tijdens het afrekenen (checkout) aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan beoordelen of je in aanmerking komt voor de betaalmethoden van Klarna en deze betaalmethoden voor je op maat kan maken. Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring van Klarna.

ARTIKEL 6. AFKOELINGSPERIODE, ANNULERING EN RETOUREN M.B.T. FYSIEKE PRODUCTEN 

6.1. Wederpartij heeft recht op een afkoelingsperiode van 30 dagen na levering van het fysieke product wanneer de wederpartij een consument is en mits de verpakking niet verbroken is. Tevens vervalt dit recht indien de producten in gebruik zijn genomen. Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen of Afstand 2001 van dit recht uitgesloten. De wederpartij (consument) mag een product binnen vorengenoemde periode van 30 dagen terugsturen. Bovenstaande geldt niet voor digitale producten en diensten, zoals alle Coaching by Kosso diensten en producten.
6.1A. Wilt U gebruik maken van de retourmogelijkheid neem dan contact op via info@kastnation.nl, vernoem het bestelnummer in het onderwerp van de email en geef de reden van het retour aan. Afhankelijk van de reden van het retour kunt u het pakket voldoende gefrankeerd of kostenloos retoursturen.
6.2. Voorwaarden voor het recht van retour: Het fysieke product mag niet gebruikt zijn en dient nog als nieuw opnieuw verkoopbaar te zijn. (Consument moet product wel kunnen bekijken en passen maar niet in gebruik nemen). Het moet onbeschadigd, compleet en in de originele verpakking retour gestuurd worden.
6.3. Indien de wederpartij van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, ongebruikt en in originele verpakking met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade aan KOSSO NUTRITION  worden aangeboden, dan draagt KOSSO NUTRITION zorg voor terugbetaling aan wederpartij binnen 30 dagen na ontvangst.

6.4. In geval van annulering door bedrijven zijn alle door KOSSO NUTRITION ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door KOSSO NUTRITION ten gevolge van de annulering geleden schade.

6.5. Indien de totaalwaarde van de order na de retournering onder de €150,- komt is KOSSO NUTRITION gemachtigd om alsnog de verzendkosten van 3,95 te berekenen.

ARTIKEL 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO M.B.T. FYSIEKE PRODUCTEN 

7.1. In beginsel streeft KOSSO NUTRITION ernaar om bestellingen die voor 17:00 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard.

7.2. In het geval dat de wederpartij op het moment van bezorgen niet thuis wordt aangetroffen, worden de goederen de opvolgende dag wederom aangeboden. In beide gevallen wordt een notitie achtergelaten met de melding dat de levering kan worden opgehaald op het postkantoor.
7.3. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
7.4. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit KOSSO NUTRITION kan worden toegerekend;

– wederpartij in één of meer verplichtingen jegens KOSSO NUTRITION tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;

– wederpartij KOSSO NUTRITION niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen.

7.5. Wederpartij dient de bij KOSSO NUTRITION gekochte goederen in ontvangst te nemen en te controleren (zie garantie). Wanneer deze goederen door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de goederen door KOSSO NUTRITION opgeslagen, zulks voor rekening en risico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. KOSSO NUTRITION zal nakoming vordering doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van KOSSO NUTRITION op schadevergoeding.

ARTIKEL 8. DIENSTEN EN VERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT DIGITALE PRODUCTEN

8.1 KOSSO NUTRITION levert persoonlijke diensten op maat, bestaand uit advies op het gebied van training, voeding en personal training.

8.2 KOSSO NUTRITION verschaft de te leveren diensten niet eerder dan na ontvangst van de betaling. De voorbereiding van de dienstlevering is afhankelijk van de ontvangst van het door de wederpartij ingevulde intakeformulier. Na ontvangst van het intakeformulier zal de dienstlevering niet later plaatsvinden dan 72 uur nadat het intakeformulier is ingestuurd.

8.3 KOSSO NUTRITION levert haar 12 weken transformatie pakketten, voedingsplannen en trainingsplannen enkel en alleen als op maat gemaakte (digitale) producten en diensten. Bij de aankoop van een 12 weken pakket, voedingsplan en/of trainingsplan vervalt derhalve het herroepingsrecht voor de consument.

8.4 KOSSO NUTRITION levert haar Coaching diensten volledig online. Daardoor kan KOSSO NUTRITION niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie, dat het leveren van de diensten op veilige wijze gebeurt, dat fouten worden opgelost, en dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.

8.5 Alvorens een 12 weken pakket, voedingsplan of trainingsplan aan te schaffen bij KOSSO NUTRITION, is de wederpartij verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen.

8.6 De wederpartij is verplicht in algemene zin correcte informatie aan te leveren.

8.7 De wederpartij heeft de plicht geen materiaal aan te leveren waarop auteursrecht rust.

8.8 De Wederpartij begrijpt dat de dienstverlening afhankelijk is van de juistheid van gegevens, en verklaart dat de opgegeven informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is.

8.9 De informatie die de Wederpartij verstrekt zal te allen tijde op vertrouwelijke wijze worden gebruikt door KOSSO NUTRITION .

8.10 Inbreuk op rechten van de Wederpartij dienen per e-mail gemeld te worden bij KOSSONUTRITION@hotmail.com. KOSSONUTRITION zal na de melding de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tijd onderzoeken en er indien mogelijk actie tegen ondernemen.

8.11 De Wederpartij mag zijn/haar registratie niet gebruiken om derden toegang te verschaffen tot KOSSONUTRITION. Bij overtreding is de Wederpartij volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade.

8.12 Voor elke schade die KOSSONUTRITION en derden wordt toegebracht wegens het delen van informatie door de Wederpartij, is de Wederpartij volledig aansprakelijk.

8.13 De Wederpartij stemt er mee in dat KOSSONUTRITION alle door de Wederpartij aangedragen en door gebruik van KOSSONUTRITION gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals omschreven in de privacy verklaring van deze website.

8.14 KOSSONUTRITION behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteiten van een of meer onderdelen van KOSSONUTRITION te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. De Wederpartij zal hierover altijd worden ingelicht. Een wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door de Wederpartij gedeelde informatie ontoegankelijk maken of verloren laten gaan.

8.15 Indien een wijziging als genoemd in punt 13 van dit artikel wordt doorgevoerd, om welke reden dan ook, heeft de Wederpartij slechts recht op een pro rato retournering van het reeds aan KOSSONUTRITION (vooruit)betaalde bedrag.

ARTIKEL 9. INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1 Met het accepteren van deze Algemene Voorwaarden erkent de Wederpartij uitdrukkelijk dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud het Producteigendom zijn van KOSSONUTRITION en beschermd zijn door de rechten inzake intellectuele eigendom, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

9.2 KOSSONUTRITION verleent de Wederpartij een persoonlijk, beperkt, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en door KOSSONUTRITION te herroepen recht om KOSSONUTRITION’ diensten en producten te gebruiken voor strikt persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.

9.3 Na beëindiging van de dienst (door afloop van de contractduur of door tussentijdse beëindiging door KOSSONUTRITION op grond van artikel 5.3), bezit de Wederpartij niet meer het recht om gebruik te maken van de door KOSSONUTRITION geleverde diensten en producten. Het account van de Wederpartij wordt dan voor de Wederpartij afgeschermd. Producten en diensten die tijdens de looptijd van het Wederpartijschap zijn geleverd, blijven eigendom van KOSSONUTRITION, worden na afloop van de contractuur niet aan de Wederpartij ter beschikking gesteld en mogen door de Wederpartij niet verder worden verspreid.

9.4 Indien KOSSONUTRITION en een derde in een Overeenkomst een licentieverlening vastleggen voor een of meer van de producten of diensten van KOSSONUTRITION, betreft het hier een beperkt, onoverdraagbaar, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken.

9.5 De Wederpartij heeft nooit het recht om ontwerpen, afbeeldingen, informatie, en overige inhoud van KOSSONUTRITION te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken en/of voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit op schriftelijke wijze nadrukkelijk anders is overeengekomen met KOSSONUTRITION.

ARTIKEL 10. COMMUNICATIE

10.1 Communicatie tussen KOSSONUTRITION en de Wederpartij kan op verschillende manieren plaatsvinden, bijvoorbeeld middels softwareapplicaties, updatenotificaties of herinneringen en e-mail.

10.2 De Wederpartij stemt ermee in dat KOSSONUTRITION de Wederpartij, indien zij dit nodig acht, kan benaderen voor informatie over wijzigingen van of updates voor de diensten.

10.3 De Wederpartij erkent dat KOSSONUTRITION hem/haar mag benaderen voor commerciële doeleinden. Er wordt de Wederpartij de mogelijkheid geboden om na een eerste benadering kenbaar te maken in het vervolg niet meer benaderd te willen worden.

10.4KOSSONUTRITION mag te allen tijde gebruikerscommunicaties of andere delen van de gedeelde informatie van beide partijen zonder nader bericht verwijderen, mits dit verwijderen wordt gerechtvaardigd door de inhoud van deze communicaties.

ARTIKEL 11. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

11.1.KOSSO NUTRITION zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

11.2. KOSSO NUTRITION is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij KOSSO NUTRITION

11.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan KOSSO NUTRITION aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan KOSSO NUTRITION worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan KOSSO NUTRITION zijn verstrekt, heeft KOSSO NUTRITION het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

ARTIKEL 12. GARANTIE / RECLAME

12.1. KOSSO NUTRITION garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn.

12.2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat KOSSO NUTRITION in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten. Mocht een product onbruikbaar zijn door beschadiging tijdens het verzenden, of niet overeenkomen met het bestelde, dan heeft de wederpartij de mogelijkheid om dit product te retourneren.

12.3. De garanties betreffende de geleverde zaken liggen bij de fabrikant van de betreffende zaken.
12.4. De wederpartij is gehouden voor het gebruik van de geleverde producten de bij de producten gevoegde informatie en adviezen van de fabrikant te lezen.
12.5. Reclame is niet mogelijk indien:
– de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
– de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van KOSSO NUTRITION op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd,

– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van KOSSO NUTRITION;

– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens KOSSO NUTRITION (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.

12.6. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk reclameert, en zijn reclame door KOSSO NUTRITION gegrond wordt bevonden, zal KOSSO NUTRITION te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) dan wel een prijsreductie verlenen.

12.7. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op.
12.8. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

ARTIKEL 13. KEURING

De zaken worden voor de aflevering door KOSSO NUTRITION gecontroleerd. Wederpartij heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de aflevering te keuren op tijd en plaats door KOSSO NUTRITION vastgesteld.

ARTIKEL 14. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING

14.1.KOSSO NUTRITION is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
– wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of faillissement van wederpartij wordt aangevraagd;
– op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;
14.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van KOSSO NUTRITION passende zekerheid heeft gesteld.

ARTIKEL 15. EIGENDOMSVOORBEHOUD

15.1. Levering onder rembours vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud en na volledige betaling is het product eigendom van de wederpartij.

ARTIKEL 16. AANSPRAKELIJKHEID

16.1. KOSSO NUTRITION is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van KOSSO NUTRITION of leidinggevende ondergeschikten.

16.2. KOSSO NUTRITION evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

16.3. KOSSO NUTRITION aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.

16.4. Wederpartij dient KOSSO NUTRITION altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling.

16.5 KOSSONUTRITION voert haar advieswerkzaamheden naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uit. Echter, het betreft hier een inspanningsverplichting. Dit wil zeggen dat KOSSONUTRITION het succes en welslagen van de Wederpartij door het gegeven advies niet waarborgt, noch de mate waarin het opvolgen van het advies de Wederpartij nader tot zijn/haar gestelde doel brengt. KOSSONUTRITION is niet aansprakelijk voor niet of onvoldoende behaalde resultaten.

16.6 In alle gevallen waarin KOSSONUTRITION eventueel aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, is de aansprakelijkheid van KOSSONUTRITION beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van KOSSONUTRITION in een bepaald geval wordt uitgekeerd. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van KOSSONUTRITION niet overgaat tot uitkering, beperkt de aansprakelijkheid van KOSSONUTRITION zich tot vijfmaal het bedrag dat door KOSSONUTRITION aan de Wederpartij in rekening is gebracht.

ARTIKEL 17. OVERMACHT

17.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen vanKOSSO NUTRITION, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van KOSSO NUTRITION kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door KOSSO NUTRITION ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.

17.2. Overmacht geeft KOSSO NUTRITION het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

ARTIKEL 18. PERSOONSGEGEVES

KOSSO NUTRITION zal alle gegevens en informatie van de wederpartij uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid.

ARTIKEL 19. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.